امکان انتقال یک کار ( از پروژه/بخش A ) به پاره کار در همان پروژه /بخش و برعکس

0 امتیاز
آیا امکان انتقال یک کار ( از پروژه/بخش A ) به پاره کار در  همان پروژه /بخش   هست ؟

کار اصلی : 1

کار اصلی : 2..............پاره کار : 1-2

                  .............پاره کار : 2-2

                     ..............پاره کار : 3-2

          کار اصلی : 3

آیا امکان انتقال کار اصلی 3  به یک پاره کار جدیدی در زیر مجموعه کار اصلی 2 هست  طوری که پاره کار 4-2 نتیجه اش باشد؟

و برعکس:

آیا امکان انتقال پاره کار 2-2 به بیرون از آن زیر مجموعه ( و در نتیجه تشکیل یک کار اصلی بنام 4) هست؟
سوال شده بهمن 13, 1393 در تنظیمات کار توسط مرتضی پسندیده
دوباره دسته بندی کردن بهمن 19, 1393 توسط ناهید سمیعی

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
برای انتقال دادن یک نوع کار به نوع کاری دیگر هر دو نوع کار باید از یک جنس باشند یعنی هر دو باید یا پاره کار باشند یا کار استاندارد، و امکان انتقال کار به پاره کار و بلعکس آن وجود ندارد.
پاسخ داده شده بهمن 19, 1393 توسط ناهید سمیعی
انتخاب شده اسفند 5, 1393 توسط نیما عزیزی
...