دسترسی تعیین نتیجه

0 امتیاز
دسترسی تعیین نتیجه را برای کاربری تعریف کرده ام.

گردش کار آن پروژه هم " عمومی با دستور مدیریت" است.

چرا در اقدامات قابل انجام  - یا عملیات - تعیین نتیجه برای آن کاربر ظاهر نمیشود ؟؟
سوال شده بهمن 8, 1393 در رویه دسترسی توسط مرتضی پسندیده

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
تعیین نتیجه را باید از طریق یک انتقال در گردش کار ایجاد کنیم.بطوریکه در آن انتقال یک صفحه میانی قرار داده و در آن صفحه مشخصه سفارشی نتیجه را قرار می دهیم.
پاسخ داده شده بهمن 19, 1393 توسط ناهید سمیعی
انتخاب شده اسفند 5, 1393 توسط نیما عزیزی
...