آیا می توان در مشخصه های سفارشی پیوست فایل داشت؟

+1 امتیاز

می خواهیم در صفحه ایجاد کار حین اجاد لوگوی مشتری را نیز پیوست کنیم و نیازی نباشد که بعد از ایجاد کار آن را پیوست کنیم.

سوال شده مهر 26, 1393 در عمومی توسط سارا ایزدیار (زوبین)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در صفحه "ایجاد" یک نوع کار می توان مطابق تصویر با تنظیم صفحه مزبو،ر از بین گزینه های موجود در بخش افزودن مشخصه، گزینه پیوست را انتخاب و به صفحه مزبور اضافه کرد.

پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
...